Ingebrekestelling

Waarom heb ik een ingebrekestelling nodig?

Heeft u een geschil over een aankoop die niet goed werkt of houdt iemand zich niet aan de contractuele afspraken? Het versturen van een ingebrekestelling is dan een belangrijke stap. Hiermee biedt u de wederpartij een laatste kans om het gebrek te herstellen. De wederpartij krijgt daarvoor een redelijke termijn. Na het verstrijken van deze redelijke termijn is de wederpartij in verzuim. Pas dan heeft u wettelijk gezien de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen en/of schadevergoeding te eisen.

In een aantal gevallen is een ingebrekestelling niet nodig:

  • Nakoming van de overeenkomst door de schuldenaar is blijvend onmogelijk.
  • In de overeenkomst is een uiterste termijn voor nakomen opgenomen (een ‘deadline’) en deze is niet gehaald.
  • De verbintenis vloeit voort uit onrechtmatige daad of strekt tot schadevergoeding wegens wanprestatie en de verbintenis wordt niet direct nagekomen.
  • Uit een mededeling of uit de houding van de schuldenaar blijkt dat hij de overeenkomst niet zal nakomen.

Wat regelt deze ingebrekestelling?

In een ingebrekestelling beschrijft u de contractuele afspraken die jullie hebben gemaakt of afspraken over de staat van een gekocht product. Verder geeft in de ingebrekestelling aan wat de wederpartij moet doen om zijn gebrek te herstellen. Dit kan bestaan uit het alsnog nakomen van de verplichtingen uit de overeenkomst of het vergoeden van de schade die u als gevolg van zijn tekortkoming heeft geleden. Het is verstandig om deze brief zowel via de normale post als aangetekend te versturen.

Hoe werkt het?

Wanneer u de vragenlijst start, zal u met behulp van informatie en uitleg door de vragen worden geleid. Aan de hand van uw antwoorden zal een ingebrekestelling op maat worden gemaakt door ons systeem. Als u inlogt of een account aanmaakt, kunt u de voortgang van de vragenlijst ook opslaan en later terugkomen.