Geldleningovereenkomst

Waarom een geldleningsovereenkomst?

Een overeenkomst van geldlening (of schuldbekentenis) is de overeenkomst waarbij iemand zich verbindt om aan een partij een som geld te verstrekken (de schuldeiser) en die partij zich verbindt om een gelijke som geld terug te betalen (de schuldenaar). De overeenkomst kan worden gebruikt door zowel ondernemingen als particulieren.

Wat regelt deze geldleningsovereenkomst?

In de overeenkomst van geldlening worden allerlei zaken geregeld, zoals de rente en aflossing van de lening. De aflossing kan in termijnen, maar het is ook mogelijk om af te spreken dat op een bepaald moment het gehele bedrag dient te worden terugbetaald of dat later pas een regeling voor aflossing wordt afgesproken.

Daarnaast kunnen partijen met elkaar afpreken dat de uitlener zekerheid krijgt voor de terugbetaling van de lening, bijvoorbeeld door de vestiging van een pandrecht of hypotheekrecht. De schuldeiser kan de lening verhalen op het onderpand als de schuldenaar in gebreke blijft bij de aflossing van de geldlening. De overeenkomst van geldlening regelt ook wanneer de lening opeisbaarheid zal zijn.

Pandrecht en hypotheek

Een pandrecht wordt gevestigd op roerende zaken (bijvoorbeeld de inventaris of voorraden van een onderneming); een hypotheek op onroerende zaken als een woning of een bedrijfspand. Omdat voor een hypotheek in een notariële akte moet worden opgesteld, kan ook gekozen worden voor een positieve en negatieve hypotheekverklaring: dat wil zeggen de toezegging van de schuldenaar om een hypotheek vestigen op een onroerende zaak op eerste verzoek van de schuldeiser en tegelijk de belofte geen hypotheek te vestigen op het pand (ten behoeve van de bank of derden) zonder voorafgaande toestemming van de schuldeiser.